Byföreningen

Vi arbetar ideellt och aktivt för en levande by

Byföreningen

Jansjö Byförening fortsätter på en lång tradition i Jansjö med att samarbeta för byns bästa. Här har man längre tillbaka samarbetat om t.ex. vägen, väglyset, ordnat festligheter m.m.

Vi har en lång historia.
Byföreningens ordnar aktiviteter främst under vår och sommar. 


Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.
Möt oss i 

Styrelsen för Jansjö Byförening


Meddelande till Byföreningen:

 
 
 
 

Stadgar för Jansjö Byförening

§1. Namn.

Föreningens namn är Jansjö Byförening


§2. Ändamål.

Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.


§3. Hemvist.

Föreningen skall ha sin hemvist i Jansjö i Strömsunds kommun, Jämtlands Län.


§4. Inträde.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.


§5. Avgifter och medlemskap.

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.


§6. Uteslutning.

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.


§7. Organ.

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer


§8. Årsmöte.

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 september.

Vid årsmötet har varje medlem en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.


§9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

   1. Mötets öppnande.
   2. Val av mötesordförande och sekreterare.
   3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
   4. Fastställande av föredragningslistan.
   5. Fastställande av röstlängd.
   6. Godkännande av kallelse.
   7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste verksamhetsåret.
   8. Revisorernas berättelse.
   9. Fråga om fastställande av balansräkning, resultaträkning samt disposition av verksamhetsårets resultat.
   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
   11. Beslut om:
      1. antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare.
      2. mandatperiod.
      3. ev. ersättning till styrelse m.fl.
   12. Val av ordförande i föreningen.
   13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare.
   14. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma.
   15. Val av ombud till övriga föreningar.
   16. Val av valberedning.
   17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande verksamhetsårs medlemsavgift.
   18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till sttyrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
   19. Vid årsmötet väckta frågor.


Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderats i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationen.


§10. Extra årsmöte.

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.


§11. Kallelse till årsmöte.

Kallelse till årsmöte skall ske genom anslag på föreningens anslagstavla, byföreningens hemsida samt andra lämpliga anslagstavlor i närområdet, senast fjorton (14) dagar före stämman.


§12. Styrelse.

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem (5) ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett (1) eller på två (2)år, enligt årsmötets beslut.


§13. Tid för sammanträde.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två(2) av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.


§14. Besluts giltighet.

Styrelsen är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.


§15. Rapporter.

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn, födelseår och adress.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.


§16. Teckningsrätt.

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.


§17. Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 juli till och med den 30 juni året därpå. Styrelsen skall senast fjorton(14) dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.


§18. Revisorer.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två (2) av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna skall utses ersättare. Revisorerna och ersättare för dessa utses för ett(1) år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast fyra (4) dagar före årsmötet.


§19. Ändring av föreningens stadgar samt likvidation.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två(2) på varandra följande årsmöten, varav ett(1) skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.


§20. Upplösning.

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.


Ovanstående regler har antagits på årsmöte i Jansjö Bystuga den 24 Juli 2011.


unsplash